MULTIVAC Pack Pilot - nowy wymiar komfortowej obsługi

MULTIVAC Pack Pilot to oprogramowanie bazujące na chmurze, które wspomaga operatora maszyny w optymalnym ustawieniu maszyny pakującej, nie wymagając przy tym zaawansowanej wiedzy eksperckiej. Oprogramowanie jest dostępne zarówno dla maszyn rolowych  RX 4.0, jak i dla nowych maszyn typu traysealer TX 710 firmy MULTIVAC, gwarantując maksymalną wydajność, stałą, wysoką jakość pakowania oraz maksymalne bezpieczeństwo procesu. Dzięki MULTIVAC Pack Pilot firma MULTIVAC rozpoczyna nową erę komfortowej obsługi.

Brak personelu i niższe kompetencje użytkowników, podobnie jak rosnąca presja kosztowa zaliczają się do czynników, które w znacznym stopniu prowadzą obecnie do zwiększenia stopnia automatyzacji w przemyśle przetwórstwa. Także maszyny pakujące należy eksploatować w sposób maksymalnie wydajny i ekonomiczny. Ze względu na ciągłe starania o maksymalną elastyczność rozwiązań w zakresie pakowania, uwarunkowaną w dużym stopniu przez wymaganą na rynku różnorodność produktów, inteligentne sterowanie procesami ma istotne znaczenie.

Dzięki MULTIVAC Pack Pilot klienci otrzymują od momentu wprowadzenia na rynek nowej generacji maszyn X-line, innowacyjne rozwiązanie, które pomaga w komfortowy, ale przede wszystkim bezpieczny sposób stawiać czoło codziennym wyzwaniom w procesie pakowania.

Wyczerpanie potencjału optymalizacji przy typowych zastosowaniach

MULTIVAC Pack Pilot jest doskonałym narzędziem dla operatorów maszyn, tym bardziej, że w wielu przedsiębiorstwach brakuje niezbędnej wiedzy, wymaganej do optymalnej eksploatacji maszyn pakujących. Typowe zastosowania MULTIVAC Pack Pilot obejmują np. uruchomienie maszyny oraz nowe parametry w przypadku zmiany produktu, jak również wspieranie personelu obsługującego podczas wykrywania i korekty błędnych ustawień.

Uruchomienie i rozpoczęcie produkcji

Do uruchomienia maszyny pakującej, MULTIVAC Pack Pilot oferuje operatorowi optymalne ustawienia podstawowe. Dzięki temu przebieg rozruchu do momentu osiągnięcia optymalnych parametrów maszyny można znacznie skrócić, a dodatkowo zminimalizować straty związane z rozruchem. 

Dzięki temu, że maszyna pakująca jest już od początku produkcji ustawiona optymalnie przez MULTIVAC Pack Pilot , po rozpoczęciu produkcji można od razu wytwarzać wysokiej jakości opakowania z największą wydajnością. Zapewnia to wyraźne oszczędności w zakresie produktów, materiałów opakowaniowych i czasu produkcji. W celu założenia nowej receptury, użytkownik wybiera po prostu odpowiednie właściwości opakowania, materiał opakowaniowy i właściwości produktu. W połączeniu z danymi zainstalowanych narzędzi, maszyna sama dostosowuje swoje parametry do niemal optymalnego punktu znamionowego pracy.

MULTIVAC Pack Pilot nie jest przy tym zasilany z bazy danych ze zdefiniowanymi parametrami. Program posiada dostęp do wiedzy ekspertów MULTIVAC, której źródłem jest ponad 1 000 projektów maszyn realizowanych rocznie. MULTIVAC Pack Pilot generuje odpowiednie parametry na podstawie reguły obsługi, jako „uczący się” system gwarantujący ciągłą optymalizację danych parametrów maszyny. Zapewnia to również wysokie bezpieczeństwo procesu.

Badanie parametrów maszyny w przypadku zmiany produktu lub materiału

Przetwarzanie nowego materiału opakowaniowego w maszynie pakującej wymagało dotychczas ręcznego przestawienia parametrów przez doświadczony personel, teraz, dzięki zastosowaniu MULTIVAC Pack Pilot zmiany mogą dokonywać również mniej doświadczeni operatorzy. MULTIVAC Pack Pilot udostępnia dla danego zastosowania automatyczne ustawienia maszyny, które są maksymalnie zbliżone do optymalnego punktu znamionowego pracy, uwzględniając przy tym indywidualne ustawienia, które zmieniają się w trakcie zmiany roboczej lub zmiany użytkownika.
Jeżeli nowa jakość folii i przynależne parametry maszyny są już zarejestrowane w MULTIVAC Pack Pilot, użytkownik wybiera po prostu odpowiedni materiał w MULTIVAC Pack Pilot, który z kolei wgrywa odpowiednie ustawienia podstawowe dla maszyny. Te ustawienia podstawowe mogą zostać dopasowane ręcznie przez użytkownika, jeżeli chce on skorzystać z własnego doświadczenia. Jeżeli parametry są ostatecznie zdefiniowane, zostają zapisane w formie odpowiedniej receptury w maszynie. Jeżeli folia nie występuje jeszcze w MULTIVAC Pack Pilot, użytkownik może wprowadzić ręcznie wymagane dane. Na podstawie reguły obsługi definiuje on optymalne ustawienie dla maszyny i nadaje odpowiednie parametry. Także jest tutaj możliwe ręczne dopasowanie parametrów przez użytkownika. Parametry te można z kolei zapisać jako recepturę.

Ze względu na to, że podstawowe ustawienia dla przetwarzania wybranej folii są przekazywane do maszyny przez MULTIVAC Pack Pilot, czas przestawienia na nowy materiał ulega znacznemu skróceniu. Dodatkowo parametry gwarantują, że folia będzie obrabiana w sposób maksymalnie zbliżony do optymalnego punktu znamionowego pracy i zostanie uzyskana stała, wysoka jakość pakowania. W szczególności w ramach przeprowadzania różnych testów materiałowych, MULTIVAC Pack Pilot może się przyczyniać w znacznym stopniu do zminimalizowania nakładów czasowych i materiałowych, np. przy próbach zredukowania objętości opakowania lub grubości folii, bądź przy zastosowaniu alternatywnych materiałów opakowaniowych. Także użytkownicy, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w zakresie przetwarzania różnych materiałów, mogą korzystać z tej wiedzy i nie trzeba jej najpierw przyswajać. Dzięki temu MULTIVAC Pack Pilot przyczynia się w znacznym stopniu do zredukowania zużycia materiałów opakowaniowych podczas produkcji opakowań.
Kolejny typowy scenariusz przedstawia zmianę opakowania. Także w przypadku zmiany wysokości opakowania lub zmiany głębokości tłoczenia maszyna pakująca wymaga nowej parametryzacji, ponieważ potrzebne jest inne ustawienie narzędzia. Można więc dokonywać ręcznego dopasowania, które zostanie następnie zapisane ponownie jako receptura w maszynie.

W przyszłości MULTIVAC Pack Pilot zostanie rozszerzony o dodatkową wiedzę. Będzie uwzględniona struktura pakowanych produktów oraz związana z tym parametryzacja maszyny. Dostępne mają być również informacje niezbędne do osiągnięcia maksymalnej przydatności danego produktu do spożycia. Przykładem tego jest indywidualne dopasowanie zmodyfikowanej atmosfery do danego opakowania oraz rzeczywistych wymagań danego produktu.

 

Kopia zapasowa w przypadku błędnych ustawień

Jeżeli parametry maszyny nie są optymalnie ustawione, MULTIVAC Pack Pilot wykrywa błędne ustawienia i zastępuje je odpowiednimi ustawieniami standardowymi. Funkcja ta może być stosowana w przypadku świadomej i nieświadomej manipulacji parametrami. Często operator nie może wykryć samodzielnie, które ustawienia maszyny nie są prawidłowe ze względu na dużą ilością zmiennych. 

Perspektywy

Dzięki MULTIVAC Pack Pilot firma MULTIVAC stworzyła inteligentnego asystenta, który będzie dalej rozwijany w przyszłości i dostosowywany do aktualnych wymagań rynku. MULTIVAC Pack Pilot będzie wspierał użytkownika maszyny, np. podczas wyboru optymalnych materiałów opakowaniowych do pakowania różnych produktów, dopasowując optymalne materiały foliowe oraz odpowiednie parametry maszyny. Klienci MULTIVAC korzystają dodatkowo z nowych możliwości oferowanych w związku z dalszym rozwojem koncepcji opakowaniowych. Przykładem jest testowanie nowych materiałów, które bez MULTIVAC Pack Pilot byłyby możliwe do zrealizowania tylko z ogromnym nakładem czasu i zużyciem materiału.